top of page

O Harfi Etkinlikleri

O Harfi Etkinlikleri

  • O harfi Hissetme Çalışmaları

  • O Harfi Yazma Çalışmaları

  • O Harfi ile Hece Oluşturma Çalışmaları 

  • O Harfi Kelime Oluşturma Çalışmaları 

  • O Harfi Cümle Oluşturma Çalışmaları

  • O Harfi Metin Oluşturma Çalışmaları

  • O Harfi Karesel Metin Okuma ( Hızlı Okuma )

O Harfi etkinlikleri: Liste

O Harfi Karesel Metin Çalışması

O Harfi Hissetme Çalışması-1

O Harfi Hissetme Çalışması-2

Büyük O Noktalı Yazma Etkinliği

Büyük O Yazma Etkinliği

Küçük O Noktalı Yazma Etkinliği

Küçük O  Yazma Etkinliği

O Harfi Hece Çalışması-1

O Harfi Kelime Çalışması-1

O Harfi Kelime Çalışması-2

O Harfi Cümle Çalışması

O Harfi Metin Çalışması-1

O Harfi Metin Çalışması-2

bottom of page